CENÍK ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

 

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům vychází ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle povahy poskytované právní služby je sjednávána odměna po dohodě s klientem následujícími způsoby:

ČASOVÁ ODMĚNA

Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 750,- Kč až 1.500,-Kč / hod. Nad hranici 1.500,- Kč/hod. bývá hodinová odměna sjednána v případech mimořádně náročných, zejména v případech, kdy je právní služba poskytována v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či v obzvláště složitých právních otázkách.

ÚKONOVÁ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je určena násobkem pevné sazby za jeden úkon poskytnuté právní služby a počtu úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní.

PEVNĚ STANOVENÁ ODMĚNA

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla kalendářní měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést jednorázově podstatně vyšší náklady na právní služby.

PODÍLOVÁ ODMĚNA

Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

 

ODMĚNA ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV

Advokátní úschova znamená pro klienty právní jistotu v uzavíraných smluvních vztazích (zejména při koupi a prodeji nemovitostí, movitých věcí/zboží apod.), kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera. Odměna v případě advokátních úschov závisí na výši uschované částky.


Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta u bankovního ústavu Československá obchodní banka, a.s., zcela odděleně od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.


Odměna za ověření pravosti podpisů

Odměna v případě ověření pravosti podpisu na listině sepsané anebo nesepsané advokátem:

  • ověření 1 podpisu v sídle advokátní kanceláře 50,00 Kč

  • ověření 1 podpisu mimo sídlo a úřední hodiny advokátní kanceláře 200,00 Kč

Odměna za konverzi dokumentů

  • konverze dokumentu 30,00 Kč/str.

 

Vedle odměny má podle advokátního tarifu advokát právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas.

Před převzetím věci je klient vždy advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel na finanční možnosti klienta. Zvolený způsob vyúčtování odměny advokáta může být na přání klienta po dohodě s advokátem změněn na jiný způsob účtování odměny, který klient považuje za nejvýhodnější.

 

 

K webovým cenám je nutno připočíst zákonnou sazbu DPH, jelikož Mgr., Bc. Arnošt Špaček je plátcem DPH.