Specializace

Občanské právo

• závazkové právní vztahy (smlouvy), vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů
• darovací smlouvy
• odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
• spotřebitelské vztahy
• právní služby v dědických věcech
• sousedské vztahy
 

Obchodní právo

• obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
• vymáhání plnění a pohledávek z obchodněprávních vztahů
• sepis obchodních smluv
• zastupování u soudů ve sporech z obchodního styku
• komplexní správa pohledávek
• zastupování na valných hromadách, včetně řízení valných hromad společností a schůzí družstev
• paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek
• porady v obchodních věcech

 

Právo obchodních společnosti a družstev

• zakládání obchodních společností a družstev
• změny v obchodních společnostech a družstvech, zvyšování a snižování základního kapitálu
• obchodní smlouvy pro podnikatele a jejich smluvní partnery
• dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech
• zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím se smluvním právem a řešenými službami pro firmy; a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku
• řešení otázek pracovního práva ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 

Směnky, šeky, cenné papíry


• zastupování v soudních řízeních při vymáhání plnění ze směnek

Rodinné právo

• rozvod manželství a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení
• vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem manželství
• řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, vymáhání výživného, úprava styku rodičů s dětmi)

Pracovní právo

• pracovněprávní vztahy, smluvní typy dle zákoníku práce
• nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
• náhrada škody z pracovněprávních vztahů

Správní právo

• vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti se založením společnosti s.r.o. a další činností obchodních společností
• zastoupení klientů v řízení u katastrálního úřadu při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
• zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení
• zastupování klientů v přestupkovém řízení

 

Právo nemovitostí

• smluvní převody nemovitostí /kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva apod./, komplexní příprava dokumentace včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
• nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství
• nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor a celých nemovitostí
• věcná břemena, zástavní smlouvy související s nemovitostmi a ostatní zajištění závazků prostřednictvím nemovitostí, realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
• zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitostem a ve správních řízeních před katastrálními úřady

 

Konkurs a vyrovnání, Insolvenční řízení

• zastupování věřitelů v konkursním řízení a vyrovnacím řízení, zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení
• přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
• incidenční žaloby

 

Trestní řízení

• obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
• zastoupení poškozeného v trestním řízení